Om Montessori

Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikken skal hjelpe til med å forme mennesker til å mestre livets utfordringer. Slik utdannelse handler ikke bare om å utdanne barn til å overholde standarder eller tilpasse seg spesielle yrker. Pedagogikken handler om å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn og forstå dette barnet. Den voksnes rolle er å veilede, fremme og styrke barn til å prøve og mislykkes. Målet er å veilede barnet til å hjelpe seg selv.

Maria Montessori var en italiensk lege. Hun utførte vitenskapelig arbeid innen psykiatri, pedagogikk og antropologi og ansees som en pioner på sitt område. Maria Montessoris pedagogiske ide er basert på et barnesentrert perspektiv. En visjon der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling blir sett på som like viktig. Et av de viktigste målene for en Montessori-utdanning er å hjelpe barn til å forstå hvordan alt i verden henger sammen. Så la oss si at Montessori-utdanning har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må du se på sammenhengen og helheten. Vårt ansvar for å ta vare på, forstå og respektere landet vi bor i,  er grunntanken bak vår utdanning.

Montessoripedagogikken går langt tilbake i tid, men passer allikevel inn i den stadig mer teknologiske verden vi lever i. Teknologiske hjelpemidler kan anses å være Montessorimateriell når de brukes i tråd med Montessoripedagogikkens prinsipper og filosofi. Teknologien er en del av barnas hverdag og også en del av barnas skolehverdag. Jo eldre elevene er, jo mer tilgang får de til teknologiske hjelpemidler i skolen.

Montessorimateriell

Våre skoler er godt kjent for sitt egenutviklede materiell. Dette skal bidra til å forstå det abstrakte i det de lærer, ved hjelp av noe konkret. Materiellet gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og gi dem en knagg å henge kunnskapen på. Det kan bidra til at de raskere lærer seg for eksempel bokstaver, divisjon eller geometri. Når de har fått forståelse for fagområdet blir det lettere for dem å gjøre oppgaver.

Aldersblandede grupper

Aldersblandede grupper er et grunnleggende prinsipp i Montessoripedagogikken. Dette skaper et dynamisk miljø der læringsprosessen er fleksibel, naturlig og åpen. Barn i samme aldersgruppe har ofte kommet ulikt i den intellektuelle, fysiske eller sosiale utviklingen. Aldersblandede grupper gir eleven mulighet til å jobbe sammen med andre elever som er på samme nivå.

Her er noen av punktene på hva vi ønsker å oppnå med aldersblandede grupper:

  • Elever med ulik erfaringsbakgrunn kommer sammen og hjelper hverandre med
  • Et «minisamfunn» skapes der elevene gis mange muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse.
  • Læreren får muligheten til å observere den enkelte over en lengre periode, og i ulike sosiale sammenhenger.
  • Elevene har muligheten til å arbeide på mange nivåer samtidig, etter evne
  • Normen blir samarbeid (i stedet for konkurranse).
  • Vennskap oppmuntres på tvers av
  • Elever med spesielle behov kan repetere eller jobbe lenge med et arbeid uten å måtte forlate grupperommet.
  • Elever inspirerer hverandre og oppmuntrer hverandre til innsats og utforskning.
  • Yngre elever stimuleres til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter av eldre elever.

Rød tråd i Montessoriskolene

Montessori pedagogikken snakker om det forberedende miljøet. Dette betyr et miljø som tilpasser seg behovene til barn og utviklingsstadiene de befinner seg i. Det gjelder å tilrettelegge for barnevennlige møbler slik at det er mulighet for å jobbe med tepper på gulvet eller ved bord.

Det forberedte miljøet varierer fra trinn til trinn, og tanken med mestring av utfordringer betyr forskjellige typer støtte i forskjellige aldersfaser, men man vil likevel se en rød tråd. Et vanlig tema er balansen mellom uavhengighet, gjensidig avhengighet og tilpasning. En annen rød tråd er behovet og trangen til arbeid, engasjement og aktivitet i læring. Mennesker trenger å gi av seg selv å gjøre sitt beste for å oppnå høyest effektivitet i alle situasjoner. Det forberedte miljøet eliminerer ikke de nødvendige utfordringene, bare de unødvendige hindringene. Det tredje røde tråden er en urokkelig tro på menneskelig potensiale. Maria Montessori følte virkelig at det var mulig å utdanne menneskelig potensial.