Ofte stilte spørsmål

Ja, vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet (UDIR) senest i 2020. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

Vår erfaring viser at overgangen fra Montessoriskole til offentlig skole er langt smidigere enn det motsatte. Selvstendigheten barnet lærer i Montessorimiljøet sammen med «Harmoni og høflighet», gir barnet et stort fortrinn – ikke bare i skolesammenheng, men generelt.

Elevene som har gått på Montessori kan søke seg inn på de samme videregående som elever som har gått offentlig skole.

Nei. Som alle skoler i Norge er vi åpen for alle barn som har krav på skolegang. Barn med montessoribakgrunn tilpasser seg lettere og raskere vårt undervisningssystem. Barn fra vårt søsterselskap Norlights Montessoribarnehage Drammen har prioritet ved inntak til 1. klasse. Se www.noredu.no for mer info.

Hverken Montessoripedagogikken generelt, eller Norlights Montessoriskole Drammen spesielt, tilhører en religion eller et bestemt livssyn. Montessoripedagogikken er utviklet av Dr. Maria Montessori, en italiensk lege, antropolog og pedagog. Den baserer seg på barnets og menneskets utvikling, og er tilpasset barnets utvikling i dens ulike stadier.

Montessoripedagogikken samstemmer med hva nyere forskning forteller oss om hjernen.

Montessori praktiserer stor metodefrihet for elevene. De har de samme fagene som den offentlige skolen, men kan i større grad velge når og hvordan de jobber med fagstoffet. De får mulighet til å planlegge dagen sin selv, i samarbeid med Montessoripedagogen. Oppgaver elevene skal gjennomføre gis med ulike alternative løsningsmetoder, og pedagogene er alltid åpne for elevenes egne forslag til hvordan en oppgave kan løses. Vi mener dette holder på elevenes motivasjon og engasjement. Det er dette vi mener med å ta bort unødvendige rammer.

Dersom barnet viser liten grad av selvstendighet og selvkontroll er det Montessoripedagogen og de andre voksne i miljøet som setter rammene for barnet.

Våre pedagoger er dyktige veiledere som jobber systematisk for at elevene skal opparbeide god selvdisiplin. God selvdisiplin gir elevene økt frihet i Montessorimiljøet. Fram til eleven behersker selvkontroll og selvdisiplin vil pedagogene og våre øvrige ansatte være den kontrollen eleven trenger, og sette grenser for ham eller henne.

Vi forbereder det ytre miljøet og det sosiale miljøet slik at grensene både for samhandling og selvstendig arbeid er tydelige.

Alle ansatte ved skolen følger harmoni- og høflighetsprinsippene fra Montessoripedagogikken. Barna får også tilpassede harmoni- og høflighetspresentasjoner hver uke. «Harmoni og høflighet» er et svært viktig aspekt ved Montessoripedagogikken som fokuserer på dydene våre, hvilke egenskaper vi har og hvordan vi bruker de positivt.

Elevene får ikke med seg tradisjonelle hjemmelekser. Vi har et utvidet antall undervisningstimer på skolen hvor elevene får gjort uferdig skolearbeid. Imidlertid oppfordrer vi til hjemmearbeid og fokus på hverdagsaktiviteter ut fra hver elevs interesse og påbegynt arbeid på skolen.

Særlig viktig er det for hjemmet å bidra i barnets lesetrening. Det å lese for sitt barn, med sitt barn og høre sitt barn i lesing er en viktig del av foresattes bidrag i barnets utdannelse. Det er ofte inspirerende for barn hvis de ser at foresatte leser bøker for sin egen del også.

Vi har lengre skoledag fordi vi i tillegg til å dekke minstetimetallet i alle fag gir elevene mulighet til å fordype seg etter egen interesse, eller tid til å arbeide med områder eleven trenger mer tid på.

Alle skoler i Norge er forpliktet til å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring. Dette gjør selvsagt også vi. Hver elev får det de trenger, både faglig og sosialt, ved å inngå i forskjellige grupper. Gjennom å observere elevenes arbeid i små grupper med konkretisert undervisningsmateriell, får læreren veldig god oversikt over hvilke konsepter eleven mestrer, og hvilke som må utdypes. Lærer observerer kontinuerlig elevenes progresjon, og sørger for å inkludere elevene i gruppepresentasjoner som møter dennes behov, enten det er å gå videre eller å presentere nok en innfallsvinkel til lærestoffet for å sikre forståelse.

Barnets sosiale kompetanse vil ikke alltid utvikles i takt med barnets faglige kompetanse. Skolen jobber systematisk for å utvikle alle elevers sosiale ferdigheter, også her på et tilpasset nivå.

Skolen benytter Norlights Educations egetutviklede Program for Person- og Verdiutvikling (PPV). Se https://montessoriskole-drammen.no/ppv/

Friskoler mottar 85 % av det offentlige skoler gjør i statstilskudd. De resterende 15 % kan vi be foreldrene om å betale i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. Foreldrebetaling går direkte til drift av skolen, hvor det er vedtektfestet at «alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.»

Skolen er åpen for observasjon for foreldre som har barn ved skolen. Vi tar også imot besøk av interesserte foreldre og elever.

Dersom du vurderer å søke ditt barn inn på skolen, ber vi deg ta kontakt her

Det er alltid ønskelig at foresatte og ledelse tar en prat i forkant av oppstart, og at eleven har mulighet å ha en prøvedag hos oss for å oppleve montessorihverdagen. Dette teller ikke som opptak eller godkjent skoleplass og påvirker ikke selve opptaket.

Vi har stort sett de samme fagene som i den offentlige skolen, forskjellen ligger i måten vi underviser dem på.

Faget Arbeid er særegent for montessoripedagogikken, og er et overordnet fag tenkt som en paraply for de andre fagene, som illustrerer hvordan alt henger sammen og jobbes med tverrfaglig. Faget arbeid både representerer et selvstendig fag, men er ogsåih betegnende for arbeidsmåten i alle fag. Faget arbeid berører alle andre fag i tredje utviklingstrinn, og alle fag brukes i faget arbeid.

Du vil finne en annen inndeling av fagene enn den fra offentlig skole. Naturfag deles inn i Biologi (zoologi og botanikk) og Geografi (samfunnsgeografi, geologi og geografi). Matematikk deles inn i Aritmetikk (ofte kalt matematikk) og Geometri.

Vi har stort fokus på å knytte emner sammen slik at elevene får en forståelse for årsakssammenhenger, og at de selv skal kunne oppdage slike sammenhenger. Poenget med tverrfaglig undervisning er å holde på elevenes indre driv og deres eget engasjement for læring. I montessoripedagogikken er det viktig at barna evner å plassere seg selv i et historisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv.

Våre kontaktlærere har lærerutdanning med flerårig etterutdanning i montessoripedagogikk, blant annet fra Universitetet i Sørøst-Norge og Bergamo Montessori Training Centre i Italia, verdens første AMI-senter for montessoriutdanning. (montessoribergamo.it). I tillegg har vi lærere med lærerutdanning og pedagogiske medarbeidere som bistår pedagogene.

Kort sagt passer Montessoriutdanning for alle barn. En Montessoriutdanning er basert blant annet på selvstendighet og autonomi, og krever at barnet utøver god selvkontroll for sin alder.

Men, det er ikke alltid at det passer for familien, eller foresatte. En Montessoriutdanning vil ikke komme til sin rett om barnet kun møter Montessoriprinsippene på skolen, mens det i hjemmet er svært annerledes. Dersom man som familie for eksempel trives best med å ikke engasjere barna i husarbeid og hagearbeid, eller man bruker mye belønning/straff i sin oppdragelse av barnet, kan det være veldig vanskelig for barnet å tilpasse seg et Montessorimiljø.

Et barn som møter lignende forventninger i hjemmet og på skolen, vil tilpasse seg skolen og dets miljø raskere enn andre barn.

Montessoripedagogikken ble utviklet med den tanke at alle barn kan og elsker å lære. Montessoripedagogikken hjelper hvert barn utvikle sin egen individualitet ved å bygge på barnets iboende intelligens og ferdigheter. Montessoripedagogikken gir hvert barn mulighet til å lære i eget tempo og oppleve mestring.

Slik oppfølging er en personlig rettighet eleven har uansett hvilken skole man går på. Vi samarbeider med alle instanser i kommunen. Vi har spesialpedagog ansatt for å ivareta de elevene som trenger det.

Dr. Maria Montessori var en moderne vitenskapskvinne, som var forut for sin tid på mange måter. Teknologiske hjelpemidler kan anses å være Montessorimateriell når de brukes i tråd med Montessoripedagogikkens prinsipper og filosofi.

Vi ønsker ikke at teknologien skal være en hvilepute, eller en erstatning for egen prøving og feiling. Vi har derfor en restriktiv holdning til f. eks nettbrett og datamaskiner, i forhold til mange offentlige skoler. Men teknologiske hjelpemidler er en del av barnas hverdag, og også en del av barnas skolehverdag.

Jo eldre barnet i skolen er, jo mer tilgang får han eller henne til teknologiske hjelpemidler i skolen.

Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i menneskers utvikling og behov i de ulike fasene, og skaper et tilrettelagt miljø for at utvikling og læring kan skje optimalt. Den ideelle fordeling av grupper i de ulike utviklingstrinnene er: 6–9 år og 9–12 år og 12–15 år. Vi må ta spesielt hensyn til 7. trinn, som går over i det tredje utviklingstrinnet. Disse unge har nye behov som står i motsetning til behovene på 1.– 6. trinn.